Agrofoodwiki:Algemeen voorbehoud

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen voorbehoud

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.


Deze website is opgezet met als doel een overzicht te geven over bekende nieuwe technologie├źn en wordt gevuld door de kennisaanbieders uit het levensmiddelentechnologie domein, met kennis die openbaar beschikbaar is of wordt gesteld. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De auteursrechten liggen bij de schrijvers van de betreffende pagina. Daar waar rechten op kennis, beeldmateriaal of andersoortig materiaal bij derden rust wordt deze partij expliciet vermeld. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.

De schrijvers van de pagina's kunnen geen garantie afgeven over de inhoud van de pagina's. De schrijvers hebben gebruik gemaakt van openbaar beschikbare kennis en deze met hun eigen expertise zo goed mogelijk op juistheid beoordeeld en aangevuld voordat deze is opgenomen in deze website. De pagina's zijn geschreven met de intentie om de inhoud waarheidsgetrouw weer te geven. Toch bestaat de kans dat er (storende) tekstuele fouten in de pagina's voorkomen, er inhoudelijke incorrecte informatie weergegeven wordt of dat nieuwe informatie bekend is (gekomen) die (nog) niet opgenomen is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden.

Bij constatering van fouten of omissies wordt de lezer aangespoord hiervan melding te maken bij Food Connection Point.


Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Food Connection Point.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen